Doc. MUDr. Josef Kučera, Ph.D.

ORCID iD: 0000-0003-4447-2467

WoS iD: GQA-6154-2022

H-index: 5 (2023)

Citace na Scopus: 119 (2023)

Citace na Web of Science: 109 (2023)

Doc. MUDr. Josef Kučera, Ph.D. promoval na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2004, kde poté také absolvoval 3-letou předatestační přípravu a v roce 2009 získal specializaci v oboru Ortodoncie. V roce 2015 získal na Univerzitě Palackého v Olomouci titul Ph.D., v roce 2023 byl jmenován docentem v oboru stomatologie. V současné době se věnuje své privátní praxi Ortoneo v Praze, Ortoprima v Liberci, působí jako odborný asistent na Oddělení ortodoncie na 1. LF UK a VFN v Praze a lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je dlouhodobá retence a stabilita výsledků ortodontické léčby. Je autorem nebo spoluautorem 10 článků v časopise s impact factorem a 40 článků v recenzovaných časopisech, autor 1 monografie, 4 kapitol v učebnici a hlavním řešitelem grantového projektu IGA MZČR. Aktivně se také věnuje přednáškové činnosti, jak na univerzitě v rámci pregraduální i postgraduální výuky, tak na domácích a zahraničních kongresech Působí takéjako školitel doktorského studijního programu v oborové radě "Preventivní medicína". Je autorem 5 posterů a držitel 2 ocenění za nejlepší vědeckou práci a nejlepší postgraduantskou přednášku. Je recenzent 2 českých odborných časopisů a 1 mezinárodního ortodontického časopisu, člen redakční rady časopisu Ortodoncie. Je členem 3 odborných společností, od roku 2012 do roku 2021 byl také členem Výboru České ortodontické společnosti a od roku 2018 do roku 2021 vědecký sekretář České ortodontické společnosti.

VZDĚLÁNÍ A HODNOSTI

1992-1997 Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec

1994-1995 Estero High School, Estero, Florida, USA

1997-2004 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, obor Stomatologie

2006-2009 Předatestační příprava - Ortodoncie, Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha

2009 Atestační zkouška a získání odborné způsobilosti jako specialista v ortodoncii

2009-2014 Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2010-2015 Doktorský studijní program (Ph.D.) - Klinika zubního lékařství FN a LF UP Olomouc

2015 Obhajoba titulu Ph.D. na téma: Neočekávané komplikace fixních ortodontických retainerů

2016 - dosud Odborný asistent, Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2016 - dosud školitel doktorského studijního programu v oborové radě „Preventivní medicína“

2016 – dosud přednášející, Ortodontické oddělení, LF UP Olomouc

2023 - jmenování docentem stomatologie, habilitační práce na téma: Retence a stabilita ortodontické léčby, LF UP Olomouc, 2023

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

2010 Ortodontické oddělení, Università degli Studi di Firenze, Itálie

2001 - 2002 Oddělení obličejové a čelistní chirurgie, Johann Wolfgang Gőthe Universität, Frankfurt am Main, Německo (Erasmus-Socrates)

2001 Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko (IFMSA

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2010-dosud Soukromá ortodontická praxe, Ortoneo s.r.o., Praha

2006-dosud Oddělení ortodoncie, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova, Praha – specialista v oboru ortodoncie, odborný asistent

2009-dosud Ortodontické oddělení, Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, lektor

2006-dosud Soukromá praxe, Ortoprima s.r.o., MUDr. Jaroslava Kučerová, Liberec

2009-2010 Soukromá praxe, MUDr. Sylvie Saifrtová, Litoměřice

2005-2010 Soukromá praxe, PetrOrto s.r.o.

2004-2006 Stomatolog, American Dental Associates, Praha

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

UČEBNICE A KAPITOLY V UČEBNICÍCH

Kučera J. Retence a stabilita v ortodontické léčbě. Grada 2023, Praha, ISBN 978-80-271-3874-6.

Kučera J a Marek I. Chapter 19: Retention and Stability Following Aligner Therapy (str. 259-274) In: Nanda R, Castroflorio T, Garino F, Ojima K (eds): Principles and Biomechanics of Aligner Treatment, Elsevier Publishing, USA. 2021. ISBN 9780323683821.

Kučera J. Základy ortodoncie. (kapitola 16, str. 311-324). In: Mazánek a kol.: Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů, Grada 2017, Praha, ISBN 978-80-247-5807-7.

Kučera J. Základy ortodoncie (kapitola 15, str. 219-226). In: Mazánek a kol.: Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Grada 2015, Praha, ISBN 978-80-247-4865-8.

Kučera J. Základy ortodoncie (kapitola 16, str. 441-164). In: Mazánek a kol.: Zubní lékařství – Propedeutika. Grada 2013, Praha, ISBN 978-80-247-3534-4.

PUBLIKACE V ČASOPISECH S IMPACT FACTOREM:

Křivková T, Tichý A, Tycová H, Kučera J. The Influence of Various Adhesive Systems and Polishing Methods on Enamel Surface Roughness after Debonding of Orthodontic Brackets: A Three-Dimensional In Vitro Evaluation. Materials. 2023; 16(14):5107. https://doi.org/10.3390/ma16145107

Marek I, Janková A, Starosta M, Novosad M, Kučera J. Comparison of spontaneous eruption and modified closed eruption technique with palatal traction in alignment of impacted maxillary central incisor teeth. Progress in Orthodontics 2023, 24, 17. https://doi.org/10.1186/s40510-023-00470-7

Kučera J, Marek I, Tomeček M, Foltán R, Foltánová B. Intrusion of overerupted molars with temporary anchorage devices before prosthetic reconstruction: a case report. Clinical Case Reports 2022, 10(7):e6108.

Kučera J, Marek I, Littlewood SJ. The effect of different bonded retainer wires on tooth mobility immediately after orthodontic treatment. European Journal of Orthodontics 2022, 44(2):178-186.                                 

Kučera J, Littlewood SJ, Marek I. Fixed retention: pitfalls and complications. British Dental Journal 2021, 230(11):703-708.                                               

Kučera J, Marek I. Unexpected complications associated with lower fixed retainers: A retrospective study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2016, 149(2):202-211.

Kučera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T. Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite. Angle Orthodontist 2011, 81(4):564-9.   

Kučera J, Streblov J, Marek I, Hanzelka T. Interdisciplinary orthodontic and periodontal treatment of a severe unexpected complication associated with a lower fixed retainer: A case report. Journal of Clinical Orthodontics 2016, 50(1):34-39.

Papakostopoulou M, Kučera J, Tycová H. Understanding orthodontist decision-making in relation to innovations - from encounter to implementation: A qualitative study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2022, 161(4):e316-e335.                                                                           

Hanzelka T, Dusek J, Ocasek F, Kučera J, Sedy J, Benes J, Pavlikova G, Foltan R. Movement of the patient and the cone beam computed tomography scanner: objectives and possible solutions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013, 116(6):769-73.

PUBLIKACE V RECENZOVANÝCH ZAHRANIČNÍCH A DOMÁCÍCH ČASOPISECH:

Pokorná M, Tycová H, Kučera J, Tvardek J, Marek I: Changes on cephalometric radiographs following treatment using clear appliances in patients with an anterior open bite. Journal of Aligner Orthodontics 2022,6(2):93-102.

Hálová H, Tycová H, Kučera J, Vlk M. Srovnání psychologického profilu pacientů před a po ortognátní operaci. Ortodoncie 2022, 31(2): 109-120.

Micaková A, Tycová H, Kučera J, Baumruk J, Langová K. Měření transverzálních diskrepancí s využitím CBCT. Ortodoncie 2022, 31(2): 122-136.

Eleftheriou R, Kučera J, Tycová H, Hanzelka T, Langová K. Vnímání harmonie obličeje po ortognátní operaci. Ortodoncie 2021, 30(2): 101-111.

Bergerová J, Tycová H, Kučera J. Efektivita fixních retainerů a jejich vliv na stabilitu dolního frontálního úseku. Ortodoncie 2021, 30(3): 169-181.

Honzíková L, Kučera J, Langová K, Baumruk J, Tycová H. Stav parodontu po terapii retence horního špičáku. Ortodoncie 2021, 30(4): 235-248.

Kratochvílová K, Tycová H, Kučera J, Tvardek J. Léčba II. třídy dle Anglea pomocí Carriere Motion Class II Appliance. Ortodoncie 2021, 30(4):250-264.

Stachová L, Levorová J, Kučera J, Tycová H. Kondylární hyperplázie. Ortodoncie 2020, 29 (2):99-109.

Bílková B, Kučera J, Tycová H, Marek I. Atraktivita gingiválního úsměvu. Ortodoncie 2020, 29(2):77-86.

Medůsková L, Kučera J, Tycová H, Langová K. Metody urychlující ortodontický pohyb zubů. Ortodoncie 2019, 28(1): 44-53.

Žáková L, Šindelářová R, Kučera J, Tycová H. Demineralizace po terapii fixními ortodontickými aparáty. Ortodoncie 2018, 27(3):150-162.

Šindelářová R, Tycová H, Hanzelka T, Kučera J, Langová K. Sekulární akcelerace a vliv obezity či nadměrné hmotnosti dětí na prořezávání stálých zubů. Ortodoncie 2018, 27(2):96-106.

Planer J, Tycová H, Kučera J, Langová K. Autotransplantace. Ortodoncie 2017, 26(3):126-137.

Konupková M, Tycová H, Kučera J, Hanzelka T, Levorová J. Vliv ortodonticko-chirurgické léčby na temporomandibulární kloub. Ortodoncie 2017, 26(1):32-41.

Borunská H, Tycová H, Kučera J. Sebevědomí ortodontických pacientů. Ortodoncie 2017, 26(1):15-24.

Pokorná H, Marek I, Kučera J, Hanzelka T: Space reduction after premature loss of a deciduous second molar – retrospective study. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences 2016, 15(11): 1-8.

Rychtaříková E, Kučera J, Tycová H. Ortodonticko-chirurgická terapie skeletálních II. tříd: Vliv předoperační přípravy na estetiku obličeje a stabilitu výsledku terapie. Ortodoncie 2016, 25(3):166-175.

Planerová V, Tycová H, Kotas M, Kučera J. Hodnocení výsledků ortodontické léčby. Ortodoncie 2016, 25(4):210-225.

Poraghaee M, Tycová H, Kučera J. Možnosti léčby při terapii hlubokého skusu. Ortodoncie, 2015, 24(4):197-205.

Valešová K, Tycová H, Kučera J. Vývoj prostoru pro dolní třetí moláry. Ortodoncie 2015, 24(3):142-151.

Hadrová M, Hanzelka T, Kučera J, Tycová H. Přirozená poloha hlavy. Ortodoncie 2015, 24(3):131-140.

Hanzelka T, Kučera J, Tycová H, Foltán R. Surgery first. Principy, výhody a nevýhody. Ortodoncie 2015, 24(2):82-91.

Kučera J, Marek I, Hanzelka T, Kamínek M. Neočekávané komplikace fixních retainerů. Ortodoncie 2015, 24(2):69-80.

Kučera J, Marek I, Hanzelka T, Kamínek M. Nežádoucí účinky fixních ortodontických retainerů: souborný referát. Ortodoncie 2015, 24(1):22-35.

Marek I, Kučera J. Twist-efekt, X-efekt a jiné neočekávané komplikace fixních retainerů – původní sdělení. LKS 2015, 25(5):98-106.

Marek I, Kučera J, Kamínek M. Resorpce apexu kořene při ortodontické intruzi malou a velkou silou. Česká stomatologie 2014, 114/62 (4):211-223.

Marek I, Kučera J, Kamínek M. Remodelace kosti alveolárního výběžku během ortodontické intruze s použitím malých a velkých sil. Klinická studie. Ortodoncie 2013, 22(4):211-223.

Hanzelka T, Kučera J, Šedý J, Beneš J, Foltán R. Redukce artefaktů podmíněných pohybem pacienta na CBCT vyšetření, LKS 2013, 5:102-105.

Streblov J, Kučera J. Gingivální recessus – Malé ilustrované repetitorium, LKS 2013, 10: 217-219.

Šedý J, Borunská H, Kučera J. Klasifikace ortodontických anomálií. 1. část: anomálie zubů. Progresdent 2013,2:6-17.

Irikovská L, Tycová H, Kučera J. Jednostranná ageneze horního postranního řezáku - estetické výsledky řešení dentálním implantátem. Ortodoncie 2013; 22,2:65-75.

Hloušková D, Tycová H, Kučera J. Indikace snímků CBCT – souborný referát.   Ortodoncie 2012, 21(4):192-198.

Vinš P, Tycová H, Kučera J, Běláček J. Vliv ortodontické terapie na vznik gingiválních recesů. Ortodoncie 2012, 21(3):153-162.

Nosková M, Tycová H, Kučera J, Běláček J. Hodnocení výsledné okluze u pacientů prezentovaných postgraduálními lékaři u atestační zkoušky. Ortodoncie 2012, 21(3):142-151.

Michalcová E, Tycová H, Kučera J, Běláček J. Vliv předoperačního zachování Speeovy křivky v dolním zubním oblouku na vertikální parametry a estetiku obličeje po operaci. Ortodoncie 2012, 21(2):94-101.

Fialová M, Tycová H, Kučera J. Ortodoncie dospělých– část 2. Nově přijatí pacienti, věkové rozložení. Ortodoncie 2012, 1:24-27.

Fialová M, Tycová H, Kučera J. Motivace dospělých k ortodontické léčbě­­­­–část 1. Ortodoncie 2011, 20(4):208-215.

Procházková H, Tycová H, Kučera J, Kaspříková N. Dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientů s
asymetrií dolní čelisti.
Ortodoncie 2011, 20(4):216-226.

Samsonyan L, Tycová H, Kučera J, Foltán R. Stabilita chirurgické counter-clockwise rotace dolní čelisti. Ortodoncie 2010, 19(4):27-34.

Kučera J, Tycová H, Marek I, Langová K. Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. Ortodoncie 2009, 18(5):23-36.

 

ATESTAČNÍ A DIZERTAČNÍ PRÁCE

Kučera J. Retence a stabilita ortodontické léčby. Habilitační práce. LF UP Olomouc, 2022.

Kučera J. Neočekávané komplikace fixních ortodontických retainerů, Disertační práce (Ph.D.) LF UP Olomouc, 2015.

Kučera J. Možnosti a indikace molárové intruze. Atestační práce v oboru ortodoncie. Oddělení ortodoncie 1. LF UK a VFN, Praha, 2009.

GRANTOVÁ ČINNOST

Hlavní řešitel grantu IGA MZČR NT/14189-3/2013: „Neočekávané komplikace fixních ortodontických retainerů“. 1.LF UK a VFN Praha: Kučera J, Marek I, Hanzelka T. Spoluřešitel: ČVUT Praha: Horák Z, Goldmann T. Konečné hodnocení IGA MZČR: (A)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

MEZINÁRODNÍ KONGRESY S INVITED/KEYNOTE PŘEDNÁŠKAMI

2023            Retention and stability after orthodontic treatment – complications in the retention phase. XXIII. Congress of the Polish Orthodontic Society, Bialystok, Polsko, Keynote lecture: 15.9.2023.

2017            Unexpected complications associated with fixed orthodontic retainers. American Association of Orthodontists, AAO, San Diego, USA. Invited lecture: 23.4. 2017.

2017           Myth of long-term stability and long-term retention. Indian Orthodontic Society's Mid Year Convention. Prague, Czech Republic, Keynote lecture. 3.8.2017.

2015           Intrusion of supraoccluded molars with temporary anchorage devices before a prosthetic reconstruction. 39th annual congress of European Prosthodontic association (EPA), Keynote lecture, 4.9.2015, Prague, Czech Republic.

2015           Combined orthodontic and periodontal treatment of a severe unexpected complication associated with a lower bonded retainer. 5th Dental congress, Philadelphia, USA, 5.-7.10.2015

2015           Unexpected complications associated with lower fixed retainers: A retrospective study. XII National Congress of Italian Academy of Orthodontics, AIDOR, Italy, Rome, 30.4. - 1.5.2015.

2014           Unexpected Complications Associated With Fixed Orthodontic Retainers. 90th Congress of the European Orthodontic Society, EOS, Warsaw, Poland, 20.6.2014.

2010           Fixed functional treatment in class II malocclusion patients. 8th International Orthodontic Symposium (IOS), Invited lecture, 26.11.2010, Prague, Czech Republic.

DOMÁCÍ KONGRESY

2023           Retenční fáze ortodontické léčby. Dens Sanus Olomucensis, Olomouc, 3.11.2023.

2023           Úskalí ortodontické retence. Pražské dentální Dny (PDD), Praha, 13.10.2023.

2022           Problematika retence a stability výsledků ortodontické léčby. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, LF UP, Olomouc, 7.12.2022.

2022           Retence a dlouhodobá stabilita po ortodontické léčbě. XXII. Kongres České ortodontické společnosti, Ostrava, 6. – 9.10.2022.

2016           Dlouhodobá stabilita ortodontické léčby jako mýtus. Pražské dentální dny, Praha, 15.9. 2017.

2015           Vysvětlení možných příčin vzniku neočekávaných komplikací fixních retainerů pomocí metody konečných prvků. Kongres české ortodontické společnosti, Hradec Králové, 15.-17.10.2015.

2015           Neočekávané komplikace fixních retainerů. Mezioborový kongres “Dva obory, jeden cíl”, Praha, 10. - 11.4.2015, Anděl’s hotel, Praha.

2013           Intruze zubů před plánovanou protetickou rekonstrukcí. Odborné sympozium „ITI study club Praha“. 22.11.2013, hotel Crowne Plaza, Praha.

2013           Ortodoncie ve spolupráci s ostatními obory – indikace a komplikace. Mezioborový kongres „Mnoho cest, jeden cíl“, 8.-.9.11.2013 Konferenční centrum City, Praha.

2013           Neočekávané komplikace ortodontických fixních retainerů. Den výzkumných prací 2013“ s prezentací grantového projektu MZ13-UK1LF-013, 7.6.2013, Ústav klinické a experimentální stomatologie.

2013           Molárová intruze v mezioborové spolupráci s implantologem. Odborné sympozium „Dva obory – jeden cíl“. 23.3.2013, Anděl’s hotel, Praha.

2012           Fixní funkční aparáty. Jihočeské ortodontické dny. 20.4.2012, České
Budějovice.

2011           Ortodontická léčba a mezioborová spolupráce. Česká stomatologická komora. 1.12.2011, Praha

2011           Ortodoncie a ortognátní chirurgie. Univerzita 3. věku, 1. LF UK a VFN, 8.11.2011, Praha

2011           Neočekávané komplikace fixních retainerů v horní a dolní čelisti. Pilotní studie. Marek I, Kučera J. XII. Kongres České ortodontické společnosti. 24.9.2011, Praha

2010 Současné možnosti ortodontické léčby. Česká stomatologická komora. 25.11.2010, Praha

2009 Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. II. česko-slovenský kongres a I. kongres České ortodontické společnosti, 18.9.2009, Mikulov.

2008 Distalizace horních molárů, IX. kongres České ortodontické společnosti, 19.9.2008, Hotel Horal, Špindlerův Mlýn.

2008 Možnosti intruze molárů: Odborný kurz, Seminář - Kotevní mikrošrouby, pořadatel: MUDr. Ivo Marek, Ph.D., Altis group, 6.9.2008, ILF, Praha.

2008          Možnosti distalizace horních molárů. Odborný kurz, Twin-Block a Distal Jet, pořadatel: Ortovia Seminárium, 9.12.2008, Hotel Akcent, Praha

POSTERY

Kučera J, Foltán R, Foltánová B. Intruze supraokludovaných dolních molárů pomocí dočasných kotevních zařízení před implantologickou rekonstrukcí: kazuistické sdělení. XXIII. Kongres České ortodontické společnosti, Praha, 5. – 7.10. 2023.

Marek I, Homolová S, Kučera J.: “Assessing the aesthetics of treating maxillary lateral incisor agenesis by distalisation and replacement of the tooth with a Maryland bridge, implant or mesialisation according to PES and WES index and subjective assessment comparison by patients”, 97th Congress of the European Orthodontic Society, Limassol, Cyprus, May 30 – June 3, 2022.

„Mezioborová spolupráce při terapii závažné neočekávané komplikace dolního fixního retaineru: kazuistické sdělení“. Kongres české ortodontické společnosti, Hradec Králové, 15.-17.10.2015.

„Neočekávané komplikace spojené s použitím fixních retainerů v dolní čelisti.“ III. Česko-Slovenský ortodontický kongres, Olomouc, 18.-20.9.2014.

"Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite“. Congress of the European Orthodontic Society, 19.- 23.6.2011, Istanbul, Turecko.

OPONENTNÍ POSUDKY

MDDr. Magda Nováková: Hodnocení zubních oblouků 5letých a 10letých pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem (atestační práce v oboru Ortodoncie), Masarykova Univerzita, FN U Sv. Anny v Brně, 2023.

Mgr. Zuzana Roiková: Aplikace antibakteriální nanovrstvy na kovové retainery a zubní rovnátka, TUL Liberec, 2018.

MDDr. Zuzana Hanuliaková: Zhodnocení léčby fixním aparátem v dolním zubním oblouku při neextrakční terapii, UP Olomouc, 2016.

POŘÁDÁNÍ ODBORNÝCH AKCÍ

2023 XXIII. Kongres České ortodontické společnosti, Praha: vědecký sekretář

2022 3rd Congress on Tooth transplantation, Praha 2022: Koordinátor vědeckého programu

2019 XX. Kongres České ortodontické společnosti a IV. Kongres České a Slovenské ortodontické        společnosti, Bratislava: Vědecký sekretář

2017 XVIII. Kongres České ortodontické společnosti, Liberec: Prezident

2014 XV. Kongres České ortodontické společnosti, Olomouc: Vědecký sekretář

2011 XII. Kongres České ortodontické společnosti, Praha: Vědecký sekretář

ČLENSTVÍ

Česká ortodontická společnost, člen výboru ČOS (2012 – dosud), vědecký sekretář ČOS (2018 – 2021)

European Orthodontic Society

Česká stomatologická komora

DALŠÍ INFORMACE


JAZYKOVÁ VÝBAVA

Angličtina - výborná znalost (konsekutivní tlumočení odborných akcí z anglického jazyka).

Němčina - průměrná znalost

 

Praha   19.09. 2023                                         Doc. MUDr. Josef Kučera, Ph.D.


Na začátek stránky© ORTONEO s.r.o.  |  webdesign & realizace: Martin Keder